มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกสืบทอดและสารต่อมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะการทำธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย แต่ไม่ชัดเจนเพราะถูกผสมผสานกับว ...

CRM ถือเป็นกลยุทธ์การบริหารจักดการกับลูกค้าที่ดี และเหมาะสมที่สุดกับทุกธุรกิจที่ต้องการรักษาลูกค้าแบบระยะยาวไว้ และสร้างฐานลูกค้ ...

การจะทำธุรกิจได้สิ่งจำเป็นนอกจากเงินลงทุนแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆ นั่นก็คือลูกค้าที่จงรักภักดีต่อองค์กรนั่นเอง แต่ว ...

การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) คือ แนวคิดและกลยุทธ์ที่เกิดมาจากความตั้งใจขององค์กรเพื่อบริหารจัดการลูกค้าโดยเฉพาะ เนื่องจากการที่ลู ...