ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน เป็นสิ่งสำคัญขององค์กร เพราะการปฎิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ จะทำงานล่าช้าและเกิ ...

หากพูดถึงความเสี่ยงทุกคนจะมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอื่นๆที่มีความเสี่ยงอีกมากมา ...

ทุกบริษัทแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทของรัฐ ย่อมมีความเสี่ยงด้วยกันทั้ ...

ก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความเสี่ยงคืออะไร เราจะสรุปง่ายๆ ให้ว่า ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้ ...

ทุกๆ การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้ว มีตั้งแต่ความเสี่ยงขององค์กร ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทาง ...

มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกสืบทอดและสารต่อมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะการทำธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย แต่ไม่ชัดเจนเพราะถูกผสมผสานกับว ...

CRM ถือเป็นกลยุทธ์การบริหารจักดการกับลูกค้าที่ดี และเหมาะสมที่สุดกับทุกธุรกิจที่ต้องการรักษาลูกค้าแบบระยะยาวไว้ และสร้างฐานลูกค้ ...

การจะทำธุรกิจได้สิ่งจำเป็นนอกจากเงินลงทุนแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆ นั่นก็คือลูกค้าที่จงรักภักดีต่อองค์กรนั่นเอง แต่ว ...

การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) คือ แนวคิดและกลยุทธ์ที่เกิดมาจากความตั้งใจขององค์กรเพื่อบริหารจัดการลูกค้าโดยเฉพาะ เนื่องจากการที่ลู ...

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นระบบสารสนเทศที่รวมงานหลักเช่นการจัดซื้อการขายการบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กา ...

การวางแผนทรัพยากรองค์กร คือ ระบบที่ควบคุมการจัดการทรัพยากรภายในบริษัท มีลักษณะการรวมกันของกระบวนการทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอย่าง ...

การวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการแข่งขันกันมากในหมู่น ...

การออกแบบฐานข้อมูลในการวางแผนทรัพยากรในองค์กร การนำแผนทรัพยากรในองค์กรมาใช้ในองค์กรต้องพิจารณาว่า ธุรกรรมสำหรับองค์กรมีความซับซ้ ...

ระบบบริหารทรัพยากร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบสำหรับการวางแผนทรัพยากรของสมาชิกภายในองค์กรร่วมกัน ตั้งแต่ระบ ...

แรงจูงใจเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที ...