กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง กลวิธีหรือแบบแผนสำคัญที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานใดๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ และ ...

ในการเป็นนักการตลาดที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ ...