ข้อดีและประโยชน์ของ ERP ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

ระบบบริหารทรัพยากร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบสำหรับการวางแผนทรัพยากรของสมาชิกภายในองค์กรร่วมกัน ตั้งแต่ระบบบัญชีและการเงิน ระบบการจัดการองค์กร ระบบการผลิต และการจัดจำหน่าย เพื่อช่วยในการวางแผนการทำงานร่วมกันภายในองค์กรแล้วยังช่วยลดเวลา และกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของ ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP จะทำให้การทำงานในแต่ละฝ่ายชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมาตรฐานในการทำงานมากขึ้น สาเหตุในกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลในองค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์ ERP เข้ามาใช้ ซอฟต์แวร์จะรวมข้อมูลต่างๆ ในระบบเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป ดังนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจต่อไป

รูปแบบของระบบ ERP

การจะระบุว่า ระบบใดคือ ERP หรือไม่ใช่ ไม่ได้พิจารณาแค่เป็นระบบที่ช่วยในการทำงานส่วนต่างๆ ขององค์กร แต่ ERP ที่แท้จริงต้องรวมถึง

  • ความยืดหยุ่นระบบ ERP

ความยืดหยุ่นของระบบ ERP จะต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานได้อยู่เสมอ

  • ความเป็นสัดส่วน ERP

ความเป็นสัดส่วนและง่ายต่อการแก้ไข ERP จะต้องเป็นสัดส่วนที่ต้องง่ายต่อการแก้ไขและปรับเปลี่ยน จำเป็นต้องมีโครงสร้างเพื่อให้ปรับเปลี่ยนได้ง่าย คือสามารถเพิ่มเติมส่วนต่างๆ ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบในส่วนอื่นๆ

  • ความครอบคลุม ERP

ERP ที่มีความครอบคลุมจะต้องเป็นการรวบรวมระหว่างส่วนต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันได้ นอกเหนือจากขอบเขตของ ERP ขององค์กร ควรสนับสนุนการเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็น ERP รูปแบบธุรกิจจริง ควรจำลองสถานการณ์จริงบนคอมพิวเตอร์ และควรอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนวิธีการทางธุรกิจให้เหมาะสมกับแผนกของตนเอง

ประโยชน์ของ ERP

  • ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร

ผู้บริหารขององค์กรสามารถดูการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรไม่ว่าจะเป็นรายได้ยอดขายผลกำไรค่าใช้จ่ายหรืออื่นๆ ในเวอร์ชันเดียว ความสามารถของ ERP ทำให้ข้อมูลถูกต้อง พร้อมสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

  • ช่วยให้การทำงานมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

สร้างรูปแบบกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเดียวกันด้วยความสามารถของ ERP ทำให้สามารถประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้อีกด้วย

  • ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่หน่วยธุรกิจ ในหลายแห่งอาจเป็นเรื่องยากที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบหรือแจ้งให้ทราบ สวัสดิการครอบคลุม แต่ ERP สามารถจัดการได้