ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน เป็นสิ่งสำคัญขององค์กร เพราะการปฎิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ จะทำงานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดเป็นที่มาของการเกิดความเสี่ยง ทุกๆองค์จึงจะต้องมีการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน และบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การปฎิบัติงานขององค์กร 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คืออะไร

ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก การขาดการดูแลกิจการหรือองค์ที่ดี หรือไม่มีการควบคุมการปฎิบัติงานที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการฎิบัติงานภายใน หรือเหตุการณ์ภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และวัตถุประสงค์ขององค์กร อาจทำให้งานเกิดความล่าช้าอีกด้วย

ปัจจัยของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดความเสียหาย ด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร (People Risk)

 • พนักงานไม่มีศักยภาพมากเพียงพอ
 • พนักงานขาดความรู้ความชำนาญในหน้าที่รับผิดชอบ
 • การตีความข้อมูลในการปฏิบัติงานผิดพลาด
 • ขาดความสามารถนการวิเคราะห์หรือการตัดสินใจ
 • ขาดความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • การละเลยลูกค้าหรือการไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้า
 • การขาดการทำงานแบบมืออาชีพ
 • การทุจริต การกระทำผิดต่อจรรยาบรรณ
 • การใช้ตำแหน่งตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 • ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้มีเจตนาทุจริต
 • ความประมาทและความไม่รอบคอบของบุคลากร
 • ทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม มีพนักงานมากหรือน้อยเกินไป
 • การด้อยประสิทธิภาพในการจัดหา
 • การมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถ
 • การขาดการอบรมพนักงาน ให้มีความเชี่ยวชาญหรือพัฒนาความสามรถให้มากขึ้น
 • การขาดเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารให้อยู่กับองค์กร
 • การพึ่งพาพนักงานคนใดคนหนึ่งมากเกินไป
 • ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
 • ไม่มีอุกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
 • อุปกรณ์สภาพไม่ดี ไม่เหมาะต่อการใช้งาน
 • การมีโครงสร้างหรือเทคโนโลยีที่ล้าสมัย

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ (Process Risk)

 • ความบกพร่องของการบริหารองค์กร
 • ความบกพร่องของการวางแผนการใช้โปรแกรมเพื่อการบริหาร
 • ความผิดพลาดในการพัฒนาคำนวณสูตรต่างๆ 
 • การขาดติดตามและรายงานผลที่ไม่ถูกต้อง
 • บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่สอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ขององค์กร
 • บริการมีความซับซ้อนหรือมีข้อบกพร่อง
 • ความเสี่ยงจากข้อกฎหมาย 
 • การวางแผนปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการขององค์กร
 • การตีความข้อความสื่อสารที่ผิดพลาด
 • การสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงในองค์กร
 • การขาดการประสานงานหรือร่วมมือที่ดีระหว่างฝ่ายในองค์กร
 • ข้อมูลขององค์กรที่เผยแพร่ออกไปไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความไม่หน้าเชื่อถือ
 • การขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 • การขาดการตรวจสอบ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

 • การขาดการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
 • การขาดมาตรการการควบคุมระบบอย่างสม่ำเสมอ
 • การขาดแผนสำรองฉุกเฉิน
 • ความผิดพลาดเนื่องจากภัยธรรมชาติ
 • ปัญหาด้านไฟฟ้าขัดข้อง
 • การทำลายระบบจากไวรัสคอมพิวเตอร์
 • การขัดข้องของระบบสื่อสาร
 • ข้อมูลสำหรับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก

 • ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐ
 • เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
 • การขาดแผนรองรับต่างๆ
 • ไม่มีการทำประกันภัยในธุรกรรมที่มีความเสี่ยง

เราจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานมีอยู่มากมายจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากไม่มีความรอบคอบหรือการประเมินความเสี่ยงที่ดี อาจจะทำให้งานล่าช้าหรือไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริกหารและบุคคลากร จะมีการสื่อสารที่ดีหรือทั่วถึงหรือไม่ เพราะส่วนมากความเสี่ยงจะเกิดจากการที่สื่อสารกันน้อยและการไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการติดต่อประสานงานกันอยู่เสมอจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในองค์กร