ความหมายและองค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง กลวิธีหรือแบบแผนสำคัญที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานใดๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ และส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้ ซึ่งกลยุทธ์ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การจัดวางแผนการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จเพียงเท่านั้น แต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการต่อสู้แข่งขันกันในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทและตลาดคู่แข่ง โดยกลยุทธ์เบื้องต้นที่ผู้ผลิตจะต้องมีคือการดำเนินงานที่มีขั้นตอน การตัดสินใจในเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งจะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด

กลยุทธ์การตลาดคืออะไร

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางพื้นฐานที่กำหนดขึ้นสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมายผู้ประกอบการต้องจัดสรรทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งสัดส่วนการตลาดให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรวมถึงการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วยการตัดสินใจการกำหนดระดับต้นทุนการตลาด การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์การกำหนดกลยุทธ์ส่วนผสมและการกำหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ตั้งไว้

องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด

ขอบเขตของกลยุทธ์การตลาดต้องมีขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุม นอกจากนี้ต้องมีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนรวมทั้งระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ผลตอบแทนจากเป้าหมายการลงทุนหรือเป้าหมายการเติบโตของยอดขาย เป็นต้น

การจัดสรรทรัพยากรกลยุทธ์การตลาดจะต้องจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงินทรัพยากรการลงทุนรวมถึงทรัพยากรบุคคล ความได้เปรียบในการแข่งขันกลยุทธ์การตลาดจำเป็นต้องระบุว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถวางแผนขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างพลังกลยุทธ์การตลาดต้องสามารถส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยธุรกิจของ บริษัท ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในด้านการตลาดการจัดสรรทรัพยากรและความสามารถในการแข่งขันของ บริษัท