ความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร

การวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการแข่งขันกันมากในหมู่นักพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการทำงานขององค์กร การพัฒนาที่ต่อเนื่องนี้เองจึงทำให้โปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กรแต่ละรูปแบบและแต่ละรุ่น มีแนวคิดใหม่ๆ นำเสนอต่อผู้ใช้ตลอดเวลา

ความหมายของการวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กร

การวางแผนทรัพยากรในองค์กร คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการทรัพยากร ทั้งทรัพยากรภายใน และภายนอก ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ทุน วัตถุดิบ และทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรขององค์กรจะจัดการการไหลของข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ภายในขอบเขตขององค์กรทั้งหมด และจัดการการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกการวางแผนทรัพยากรขององค์กรทำงานบนฐานข้อมูลขององค์กรแบบรวมศูนย์ และทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลพื้นฐานทั่วไปทั่วทั้งองค์กร ERP หรือโดยสรุป ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรจะรวมปฏิบัติการทางธุรกรรมทั้งหมดขององค์กรให้เข้าอยู่ในรูปแบบเดียวกัน (Uniform) และทั่วถึงทั้งองค์กร

ERP ที่ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning

  • Enterprise

Enterprise หมายถึง ขอบเขตของกระบวนการทางธุรกิจแม้ว่าโดยทั่วไปคำว่า Enterprise จะหมายถึงองค์กรขนาดใหญ่ แต่ความหมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันการวางแผนทรัพยากรขององค์กรถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร และกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันได้ขยายไปไกลกว่าองค์กรทางกฎหมาย

  • Resource Planning

Resource Planning หมายถึง ความสามารถของระบบที่จะใช้ในการวางแผนทรัพยากร ครอบคลุมทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด เช่น สินค้า อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ โดยการใช้การวางแผนทรัพยากรขององค์กรเพื่อกำหนดแผนจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเหล่านั้น เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล