การนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาใช้ในองค์กร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นระบบสารสนเทศที่รวมงานหลักเช่นการจัดซื้อการขายการบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานของตัวเองการใช้ ERP ก็เหมือนกับการเชื่อมโยงเกาะต่างๆ ให้เป็นผืนแผ่นดินเดียว ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานการณ์ทำงานของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

การนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP) มาใช้ในองค์การ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

ข้อมูลเนื้อหาในหัวข้อนี้

การศึกษาและการวางแนวคิด

เบื้องต้นจำเป็นต้องศึกษาสถานะปัจจุบันขององค์กรว่าจำเป็นต้องนำ ERP มาใช้ ใช้ในองค์กรหรือไม่ ต้องมีการศึกษาและเข้าใจโมเดลธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจปัญหาขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก จากนั้นรอขั้นตอนการขออนุมัติจากผู้บริหารเพื่อให้ ERP ใช้งานได้ เมื่อได้รับการอนุมัติขั้นตอนการวางแผนถัดไปจะเริ่มขึ้น

การวางแผนนำระบบมาใช้

การจะนำระบบมาใช้จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบดูแลการเลือกระบบ ERP ให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ คณะกรรมการจะทำงานเกี่ยวกับการกำหนดลำดับชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและขอบเขตในการนำ ERP ไปใช้ในทุกส่วนขององค์กรหรือนำไปใช้กับกระบวนการหลักขององค์กร

การพัฒนาระบบที่เหมาะสม

การพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนในรายละเอียดของการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงแผนโครงการพัฒนาโดยละเอียด กำหนดงานที่ต้องทำและระบุเวลา และเป้าหมายที่จะบรรลุดำเนินการสำรวจระบบงานปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงลดขั้นตอนหรือเปลี่ยนงาน สรุปความต้องการขององค์กรว่ามีความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถอะไรบ้างและกำหนดรูปแบบธุรกิจ และกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นไปได้และเปรียบเทียบกับกระบวนการทางธุรกิจจากซอฟต์แวร์ ERP

การใช้งานและปรับเพิ่มความสามารถ

ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ERP ซึ่งต้องมีการฝึกอบรม และเพื่อสนับสนุนบุคลากรในการใช้ระบบส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ เข้าใจและเชื่อมั่นในข้อมูลที่ระบบให้มาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จำเป็นต้องมีการประเมินผลการใช้งานระบบเป็นระยะหลังการติดตั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบต่อไป